Ustawienia uprawnień agentów

Wejdź do ustawień poprzez menu górne: Administracja / Grupy uprawnień.

Szybki-start/pierszekroki2.png

Konfiguracja uprawnień agentów jest istotna przede wszystkim gdy zatrudniasz innych pośredników i chcesz aby nie posiadali oni dostępu nie tylko do funkcji administracyjnych, ale także do innych wybranych przez Ciebie funkcji np. usuwania ofert.

Domyślnie w programie istnieje kilka grup, ale możesz samodzielnie tworzyć własne i zapisywać pod dowolną nazwą np. Agenci, Doradcy, Managerowie.

Konfiguracja wybranego zestawu uprawnień składa się z dwóch kroków:

  • przypisywanie loginów do grup - kliknij w nazwę grupy na liście Grupy w lewej kolumnie, a następnie w zakładce Dostęp wybierz osoby, którym chcesz przyznać uprawnienia przypisane tej grupie. Lista Dostępni to osoby, które jeszcze nie należą do grupy. Aby nadać uprawnienia wybranemu pracownikowi należy przenieść go do listy Wybrani i zapisać zmiany,
  • konfigurowanie uprawnień grupy - w zakładce Uprawnienia znajduje się lista uprawnień podzielona na kategorie. Po rozwinięciu wybranej kategorii możesz włączać uprawnienia pojedynczo lub nadać wszystkie za pomocą przycisku hurtowe nadawanie uprawnień w programie IMO . Zalecamy ostrożność w przypadku stosowania opcji nadawania wszystkich uprawnień z listy - np. uprawnienie do hurtowego usuwania ofert wiąże się z możliwością bezpowrotengo usunięcia ofert z list.

Ważne: pośrednik należący do kilku grup jednocześnie nabywa tym samym wszystkie uprawnienia nadane tym grupom.

Jeśli nie masz pewności za co odpowiada wybrane uprawnienie wyślij z poziomu programu pytanie do działu pomocy IMO za pomocą formularza znajdującego się w menu górnym Pomoc / Helpdesk - pomoc techniczna.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zobacz regulamin promocji